Archive for Občina Škofja Loka

Javno naznanilo – Javna razgrnitev OPN Občine Škofja Loka (sprememba 02 – Filc)

Občina Škofja Loka obvešča občane da je v teku Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Občinskega prostorskega načrta Občine Škofja Loka (sprememba 02 – Filc) – v nadaljevanju SD OPN 02 in Okoljskega poročila za izvedbo CPVO za spremembe in dopolnitve OPN Škofja Loka (sprememba 02 – Filc), ki ju je izdelalo podjetje Locus d.o.o., PE Nova Gorica, Solkan.

Javna razgrnitev bo potekala od 7.2.2018 do vključno 9.3.2018 v pritličju Občine Škofja Loka, Mestni trg 15, Škofja Loka v poslovnem času Občine Škofja Loka – ob ponedeljkih, torkih in četrtkih med 8. in 15. uro, ob sredah med 8. in 17. uro ter ob petkih med 8. in 12. uro.

Gradivo SD OPN 02 in okoljsko poročilo bosta v času javne razgrnitve javno dostopna tudi na spletni strani Občine Škofja Loka na e-naslovu: http://www.skofjaloka.si
pod rubriko Novice in objave – »Javne razgrnitve«.

Več na http://www.skofjaloka.si

Obvestilo – o pričetku zbiranja vlog v zvezi s prijavo škode na stvareh (kmetijskih zemljiščih, objektih in infrastrukturi) zaradi posledic poplav in močnega vetra med 11. in 13. decembrom 2017 v občini Škofja Loka

Občina Škofja Loka obvešča, da smo z 28. decembrom 2017 pričeli z zbiranjem vlog oškodovancev, ki so utrpeli škodo na stvareh (kmetijskih zemljiščih, objektih in infrastrukturi) zaradi posledic poplav in močnega vetra med 11. in 13. decembrom 2017 v občini Škofja Loka.
Ustrezne obrazce vključno z navodili za izpolnjevaje vlog lahko oškodovanci prevzamejo v sprejemni pisarni Občine Škofja Loka, Mestni trg 15, objavljeni pa so tudi na tem spletnem portalu http://www.skofjaloka.si

Zadnji rok za oddajo vlog v sprejemni pisarni Občine Škofja Loka ali po pošti je PONEDELJEK, 8. JANUAR 2018. Po oddaji vlog bodo občinske komisije pričele z ocenjevanjem škode pri oškodovancih.

V primeru nejasnosti v zvezi z izpolnjevanjem obrazcev ali ob drugih vprašanjih povezanih s tem lahko kontaktirate Nikolaja Kržišnika na telefon 04 / 51 12 363 ali po e-pošti na naslov: nikolaj.krzisnik@skofjaloka.si.

Vsa potrebna navodila in dokumente dobite na Portalu občine Škofja Loka na tem naslovu.

 

 

Spomladanska čistilna akcija 2017


Prvega aprila, ob 8.00, se dobimo pred domom KS Godešič, kjer dobite rokavice in vrečke.

Po opravljeni akciji, okoli dvanajste ure, bo poskrbljeno za jedačo in pijačo. Druženje bo pri bifeju ŠD Kondor.

Na čistilno akcijo vabljeni vsi krajani, osnovnošolci, mladina, mladi in malo starejši krajani, upokojenci in seveda gasilci ter člani ŠD Kondor.

Vabi KS Godešič

Plakat čistilna akcija 2017

Povečana požarna ogroženost naravnega okolja

Civilna zaščita občin Škofja Loka in Železniki pozivata vse občanke in občane, da je zaradi dolgotrajnega obdobja brez padavin in visokih temperatur, povečana požarna ogroženost naravnega okolja.

Gasilci so v zadnjih dneh imeli ogromno dela, občini pa stroškov, z gašenjem zahtevnih požarov v naravnem okolju. Zato prosimo vse občanke in občane, da v naravnem okolju:

  • Ne izvajajo požiganja kmetijskih, gozdnih ali drugih površin.
  • Ne odmetavajo gorečih ali drugih predmetov oziroma snovi, ki lahko povzročijo požar.
  • Pri kurjenju ne uporabljajo vnetljivih, eksplozivnih in oksidativnih snovi.
  • Ne kurijo v gozdovih ali na zemljiščih poraslih z gozdnim rastjem.
  • Ne odstranjujejo odpadkov z uporabo ognja.

V primeru, da boste s svojimi dejanji povzročili požar v naravnem okolju iz malomarnosti, boste stroške intervencij gašenja oziroma škode morali pokriti sami!
Prosimo vas, da glede na trenutne vremenske razmere in skladno z veljavno zakonodajo dosledno upoštevate pravila in navodila glede kurjenja in uporabe odprtega ognja v naravnem okolju!

 

CZ občine Škofja Loka
Nikolaj Kržišnik l.r.
Poveljnik

 

Razgrnitev podatkov za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča 2017

Občina Škofja Loka, Mestni trg 15, 4220 Škofja Loka, na podlagi 218c. člena in 218č. člena Zakona o graditvi objektov (Ur. list RS št. 110/02 in popravki) in 13. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 112/03 in popravki) objavlja

JAVNI POZIV

o razgrnitvi podatkov za zazidana in nezazidana stavbna zemljišča za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča in poziv k priglasitvi sprememb podatkov v zvezi z odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju občine Škofja Loka za leto 2017.

Javni poziv je namenjen vsem zavezancem za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v občini Škofja Loka za leto 2017.
Podatki, pomembni za odmero nadomestila za uporabo zazidanega in nezazidanega stavbnega zemljišča kot tudi podatki o zavezancih, bodo na vpogled zavezancem v prostorih Občine Škofja Loka, Mestni trg 15, Škofja Loka, v pisarni št. 15, II. nadstropje.

Zavezanci za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča lahko osebno pregledujejo podatke za lastne nepremičnine in na te podatke podajo pripombe od 12.12.2016 do 21.12.2016 v času uradnih ur. Pisne pripombe je mogoče poslati v času od 1.12.2016 do 31.12.2016 s priporočeno pošiljko na naslov Občine Škofja Loka.

Zavezanci so Občini Škofja Loka dolžni v roku 30 dni po objavi tega javnega poziva sporočiti tudi vsako spremembo zavezanca in spremembe ostalih podatkov, pomembnih za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2017. Spremembe in obvestila, ki so pomembna za odmero nadomestila, so sprememba zavezanca, sprememba vrste dejavnosti ali namembnosti prostora, objekta ali zemljišča, sprememba poslovne ali stanovanjske površine, sprememba stalnega prebivališča oziroma naslova zavezanca, kjer sprejema poštne pošiljke in podobno. Če zavezanec ne sporoči nastalih sprememb, se za odmero uporabijo podatki, s katerimi razpolaga občina ali se lahko pridobijo brez sodelovanja zavezanca. Kršitev določb o sporočanju podatkov ali sporočanju nepravilnih podatkov je v Odloku opredeljena kot prekršek in se kaznuje po določbah Odloka.

Zavezanci spremembe sporočajo Občini Škofja Loka s pisno in podpisano vlogo. Vlogi je potrebno priložiti dokazila. Vloga se lahko vloži na način:
s priporočeno poštno pošiljko na naslov: Občina Škofja Loka, Mestni trg 15, 4220 Škofja Loka ali
– osebno, z vložitvijo na vložišču Občine Škofja Loka na naslovu Mestni trg 15, v Škofji Loki.

Vloga je lahko prosto napisana, obrazec vloge pa je na voljo na vložišču Občine Škofja Loka, Mestni trg 15, Škofja Loka in na spletni strani občine – Vloge in obrazci.

« Stari zapisi