Archive for Občina Škofja Loka

Spomladanska čistilna akcija 2017


Prvega aprila, ob 8.00, se dobimo pred domom KS Godešič, kjer dobite rokavice in vrečke.

Po opravljeni akciji, okoli dvanajste ure, bo poskrbljeno za jedačo in pijačo. Druženje bo pri bifeju ŠD Kondor.

Na čistilno akcijo vabljeni vsi krajani, osnovnošolci, mladina, mladi in malo starejši krajani, upokojenci in seveda gasilci ter člani ŠD Kondor.

Vabi KS Godešič

Plakat čistilna akcija 2017

Povečana požarna ogroženost naravnega okolja

Civilna zaščita občin Škofja Loka in Železniki pozivata vse občanke in občane, da je zaradi dolgotrajnega obdobja brez padavin in visokih temperatur, povečana požarna ogroženost naravnega okolja.

Gasilci so v zadnjih dneh imeli ogromno dela, občini pa stroškov, z gašenjem zahtevnih požarov v naravnem okolju. Zato prosimo vse občanke in občane, da v naravnem okolju:

  • Ne izvajajo požiganja kmetijskih, gozdnih ali drugih površin.
  • Ne odmetavajo gorečih ali drugih predmetov oziroma snovi, ki lahko povzročijo požar.
  • Pri kurjenju ne uporabljajo vnetljivih, eksplozivnih in oksidativnih snovi.
  • Ne kurijo v gozdovih ali na zemljiščih poraslih z gozdnim rastjem.
  • Ne odstranjujejo odpadkov z uporabo ognja.

V primeru, da boste s svojimi dejanji povzročili požar v naravnem okolju iz malomarnosti, boste stroške intervencij gašenja oziroma škode morali pokriti sami!
Prosimo vas, da glede na trenutne vremenske razmere in skladno z veljavno zakonodajo dosledno upoštevate pravila in navodila glede kurjenja in uporabe odprtega ognja v naravnem okolju!

 

CZ občine Škofja Loka
Nikolaj Kržišnik l.r.
Poveljnik

 

Razgrnitev podatkov za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča 2017

Občina Škofja Loka, Mestni trg 15, 4220 Škofja Loka, na podlagi 218c. člena in 218č. člena Zakona o graditvi objektov (Ur. list RS št. 110/02 in popravki) in 13. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 112/03 in popravki) objavlja

JAVNI POZIV

o razgrnitvi podatkov za zazidana in nezazidana stavbna zemljišča za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča in poziv k priglasitvi sprememb podatkov v zvezi z odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju občine Škofja Loka za leto 2017.

Javni poziv je namenjen vsem zavezancem za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v občini Škofja Loka za leto 2017.
Podatki, pomembni za odmero nadomestila za uporabo zazidanega in nezazidanega stavbnega zemljišča kot tudi podatki o zavezancih, bodo na vpogled zavezancem v prostorih Občine Škofja Loka, Mestni trg 15, Škofja Loka, v pisarni št. 15, II. nadstropje.

Zavezanci za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča lahko osebno pregledujejo podatke za lastne nepremičnine in na te podatke podajo pripombe od 12.12.2016 do 21.12.2016 v času uradnih ur. Pisne pripombe je mogoče poslati v času od 1.12.2016 do 31.12.2016 s priporočeno pošiljko na naslov Občine Škofja Loka.

Zavezanci so Občini Škofja Loka dolžni v roku 30 dni po objavi tega javnega poziva sporočiti tudi vsako spremembo zavezanca in spremembe ostalih podatkov, pomembnih za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2017. Spremembe in obvestila, ki so pomembna za odmero nadomestila, so sprememba zavezanca, sprememba vrste dejavnosti ali namembnosti prostora, objekta ali zemljišča, sprememba poslovne ali stanovanjske površine, sprememba stalnega prebivališča oziroma naslova zavezanca, kjer sprejema poštne pošiljke in podobno. Če zavezanec ne sporoči nastalih sprememb, se za odmero uporabijo podatki, s katerimi razpolaga občina ali se lahko pridobijo brez sodelovanja zavezanca. Kršitev določb o sporočanju podatkov ali sporočanju nepravilnih podatkov je v Odloku opredeljena kot prekršek in se kaznuje po določbah Odloka.

Zavezanci spremembe sporočajo Občini Škofja Loka s pisno in podpisano vlogo. Vlogi je potrebno priložiti dokazila. Vloga se lahko vloži na način:
s priporočeno poštno pošiljko na naslov: Občina Škofja Loka, Mestni trg 15, 4220 Škofja Loka ali
– osebno, z vložitvijo na vložišču Občine Škofja Loka na naslovu Mestni trg 15, v Škofji Loki.

Vloga je lahko prosto napisana, obrazec vloge pa je na voljo na vložišču Občine Škofja Loka, Mestni trg 15, Škofja Loka in na spletni strani občine – Vloge in obrazci.

Škofjeloški pasijon na Unescovem seznamu

Nekateri že veste, vsi morda še ne, da je po večletnih prizadevanjih končno uspelo: Škofjeloški pasijon je bil 1.12.2016 v etiopski prestolnici Adis Abeba, v okviru 11. zasedanja UNESCO-vega medvladnega odbora za varovanje nesnovne kulturne dediščine, vpisan na UNESCO-v Reprezentativni seznam nesnovne kulturne dediščine človeštva! To je resnično velik dogodek, ki bo upajmo pomenil tudi novo poglavje v skrbi za pasijon in njegovo promocijo!

http://www.rtvslo.si/kultura/drugo/skofjeloski-pasijon-na-unescovem-seznamu-nesnovne-dediscine/408978

http://4d.rtvslo.si/arhiv/prispevki-in-izjave-slovenska-kronika/174442322

UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization; Organizacija Združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo) je specializirana agencija Združenih narodov s sedežem v Parizu. Nominacijo za vpis na omenjeni seznam je marca lani podprlo tudi Kulturno-zgodovinsko društvo Lonka Stara Loka: podpora Lonke SLO / podpora Lonke ENG

Kapucin oče Romuald, rojen kot Lovrenc Marušič v Štandrežu, je v 869-ih verzih prav v starološkem narečju zaobjel celotno svetopisemsko zgodovino odrešenja. Stara Loka pa je s Škofjeloškim pasijonom, ki predstavlja najstarejše ohranjeno dramsko delo v slovenščini in najstarejšo ohranjeno evropsko režijsko knjigo, tudi sicer povezana že vse od njegovih začetkov. Ponosni smo, da smo del velike loške pasijonske družine, vpis na UNESCO-v seznam pa za nas pomeni tudi dodatno obvezo, da v pričakovanju naslednje uprizoritve leta 2021 s še večjo zavzetostjo ohranjamo “pasijonsko kondicijo”. Pasijonski večeri v Stari Loki so zadnjih nekaj let postali svojevrstna blagovna znamka in nepogrešljiv del loškega pasijonskega dogajanja: 2016, 2015, 2014, 2013, 2012. Poseben doprinos h krepitvi pasijonske zavesti in znanstvenokritični obravnavi Škofjeloškega pasijona pa predstavlja serijska publikacija Pasijonski doneski, katerih duša in motor je že vse od začetka njihovega izhajanja Alojzij Pavel Florjančič.

Pomemben delež k tej razglasitvi je pripseval tudi naš sokrajan  Aleksander Igličar, predsednik Muzejskega društva Škofja Loka, ki se je tudi udeležil tega dogodka v Etiopiji.

98478_3 image005image006image007

Javna razgrnitev: Vloga za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja za obrat Messer kisikarna

Skladno s sklepom občinskega sveta št. 253 sprejet na 16. redni seji 8. Septembra 2016 vas obveščamo, da Agencija RS za okolje vodi postopek izdaje okoljevarstvenega dovoljenja za obrat MESSER KISIKARNA Šk. Loka, Trata n.n. Skladno z določili zakona o varstvu okolja je potrebno v tem postopku javnosti zagotoviti vpogled v vlogo za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja in osnutek odločitve o okoljevarstvenem dovoljenju ter omogočiti izražanje mnenj in dajanje pripomb. Rok, v katerem ima javnost pravico do vpogleda in možnost dajanja mnenj in pripomb, je 30 dni od začetka javne razgrnitve.

Z javnim naznanilom št. 35495-8/2016-6 z dne 23.11.2016 ARSO javnost seznanja, da je vpogled v dokumentacijo za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja možen v času od 29.11.2016 do 29.12.2016 v prostorih Upravne enote Škofja Loka, Poljanska c.2, oddelek za okolje in prostor v času uradnih ur.
Mnenja in pripombe lahko posredujete v pisni obliki na naslov Agencije RS za okolje, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana ali po elektronski pošti na gp.arso@gov.si

Messer – javno naznanilo

http://okolje.arso.gov.si/ippc/vsebine/seveso-register

Občina Škofja Loka