Javna razgrnitev: Vloga za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja za obrat Messer kisikarna

Skladno s sklepom občinskega sveta št. 253 sprejet na 16. redni seji 8. Septembra 2016 vas obveščamo, da Agencija RS za okolje vodi postopek izdaje okoljevarstvenega dovoljenja za obrat MESSER KISIKARNA Šk. Loka, Trata n.n. Skladno z določili zakona o varstvu okolja je potrebno v tem postopku javnosti zagotoviti vpogled v vlogo za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja in osnutek odločitve o okoljevarstvenem dovoljenju ter omogočiti izražanje mnenj in dajanje pripomb. Rok, v katerem ima javnost pravico do vpogleda in možnost dajanja mnenj in pripomb, je 30 dni od začetka javne razgrnitve.

Z javnim naznanilom št. 35495-8/2016-6 z dne 23.11.2016 ARSO javnost seznanja, da je vpogled v dokumentacijo za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja možen v času od 29.11.2016 do 29.12.2016 v prostorih Upravne enote Škofja Loka, Poljanska c.2, oddelek za okolje in prostor v času uradnih ur.
Mnenja in pripombe lahko posredujete v pisni obliki na naslov Agencije RS za okolje, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana ali po elektronski pošti na gp.arso@gov.si

Messer – javno naznanilo

http://okolje.arso.gov.si/ippc/vsebine/seveso-register

Občina Škofja Loka

Comments are closed.