Kakšne naravne danosti ga obdajajo

Sorško polje je del Ljubljanske kotline, ki se je po umiku morja počasi zasipavala s prodom. Posebno intenzivna je bila pri tem reka Sava v ledenih dobah. Največ materiala je odnašala iz čelne morene triglavskega ledenika, kar je stisnilo strugo reke Sore, katere vodovje je iz južnih predalpskih območij, na same južne obronke Sorškega polja. Polje je zelo vodonosno. V prodnatem nanosu, ki je ponekod debel tudi 120 metrov, so shranjene velike količine podtalne vode.

Vas Godešič in bližnji del Sorškega polja je zelo slikovit. Njive in travniki se umikajo gozdu – Dobravam, tako da je polje za vas pomembno v kmetijskem in gozdarskem ter rekreativnem smislu.

sorsko_polje

Pod vasjo je t.i. Godeška loka, močvirnat svet, ki se razteza vse do reke Sore.  Ta je v stoletjih precej spreminjala strugo in je v starih katastrskih načrtih vrisana tik pod vasjo. Tam sedaj izvira potok Struga.

Dno in obrežje reke Sore grade aluvialni nanosi Sore, Suhe in Žabnice, ki se v spodnjem toku preimenuje v Traški graben, in ti oblikujejo tri rečne terase, ki se vijejo od Suhe preko Lipice in nato malo pod Godešičem združijo v zelo izrazito t.i. Sorško polico, ki se nato nadaljuje do Medvod. V potok Struga pod Godešičem se je ob nalivih izlival Traški graben in to je bil razlog za regulacijo le-tega v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja. Na vodni režim Godeške loke pa je zelo izrazito vplivala tudi izgradnja HE Mavčiče, kar je na žalost s seboj prineslo tudi predvsem kvarni vpliv (težke kovine iz Železarne Jesenice) reke Save.spolica