Razgrnitev podatkov za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča 2017

Občina Škofja Loka, Mestni trg 15, 4220 Škofja Loka, na podlagi 218c. člena in 218č. člena Zakona o graditvi objektov (Ur. list RS št. 110/02 in popravki) in 13. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 112/03 in popravki) objavlja

JAVNI POZIV

o razgrnitvi podatkov za zazidana in nezazidana stavbna zemljišča za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča in poziv k priglasitvi sprememb podatkov v zvezi z odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju občine Škofja Loka za leto 2017.

Javni poziv je namenjen vsem zavezancem za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v občini Škofja Loka za leto 2017.
Podatki, pomembni za odmero nadomestila za uporabo zazidanega in nezazidanega stavbnega zemljišča kot tudi podatki o zavezancih, bodo na vpogled zavezancem v prostorih Občine Škofja Loka, Mestni trg 15, Škofja Loka, v pisarni št. 15, II. nadstropje.

Zavezanci za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča lahko osebno pregledujejo podatke za lastne nepremičnine in na te podatke podajo pripombe od 12.12.2016 do 21.12.2016 v času uradnih ur. Pisne pripombe je mogoče poslati v času od 1.12.2016 do 31.12.2016 s priporočeno pošiljko na naslov Občine Škofja Loka.

Zavezanci so Občini Škofja Loka dolžni v roku 30 dni po objavi tega javnega poziva sporočiti tudi vsako spremembo zavezanca in spremembe ostalih podatkov, pomembnih za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2017. Spremembe in obvestila, ki so pomembna za odmero nadomestila, so sprememba zavezanca, sprememba vrste dejavnosti ali namembnosti prostora, objekta ali zemljišča, sprememba poslovne ali stanovanjske površine, sprememba stalnega prebivališča oziroma naslova zavezanca, kjer sprejema poštne pošiljke in podobno. Če zavezanec ne sporoči nastalih sprememb, se za odmero uporabijo podatki, s katerimi razpolaga občina ali se lahko pridobijo brez sodelovanja zavezanca. Kršitev določb o sporočanju podatkov ali sporočanju nepravilnih podatkov je v Odloku opredeljena kot prekršek in se kaznuje po določbah Odloka.

Zavezanci spremembe sporočajo Občini Škofja Loka s pisno in podpisano vlogo. Vlogi je potrebno priložiti dokazila. Vloga se lahko vloži na način:
s priporočeno poštno pošiljko na naslov: Občina Škofja Loka, Mestni trg 15, 4220 Škofja Loka ali
– osebno, z vložitvijo na vložišču Občine Škofja Loka na naslovu Mestni trg 15, v Škofji Loki.

Vloga je lahko prosto napisana, obrazec vloge pa je na voljo na vložišču Občine Škofja Loka, Mestni trg 15, Škofja Loka in na spletni strani občine – Vloge in obrazci.

Comments are closed.