Razpis za sofinanciranje obnove kozolcev

Tudi letos je Občina Škofja Loka objavila javni poziv za sofinanciranje obnove kozolcev na območju naše občine za leto 2021.

Temeljni namen javnega poziva, ki bo odprt od 20. aprila do 25. septembra 2021, je, da z obnovo kozolcev prispevamo k izboljšanju podobe značilne kulturne krajine v naši občini. Predvsem pa, da s to našo aktivnostjo lastnike kozolcev odvrnemo od povsem neprimerne rabe kozolcev za oglaševanje, ki na vizualno najbolj izpostavljenih lokacijah, estetsko onesnažujejo našo kulturno krajino.

Za obnovo kozolcev je v javnem pozivu na voljo 10.000 evrov.

Na javni poziv se lahko prijavijo lastniki-vlagatelji, katerih kozolci se nahajajo na območju občine Škofja Loka, ne glede na kulturnovarstveni status kozolca. Prednost pa imajo vizualno bolj izpostavljeni kozolci, ki se nahajajo ob regionalnih cestah in objekti s kulturnovarstvenim statusom.

Za vsak posamezni projekt obnove kozolca je na voljo največ 2.000 evrov.

Višina sofinanciranih sredstev za posamezno prijavo je odvisna od števila prijavljenih projektov na javni poziv, ocene prijave oz. projekta s strani strokovne komisije za izbor in upoštevanje določil javnega poziva.

Financiranje projekta poteka v pavšalnem znesku, z ozirom na prikazane stroške, ki jih podajo v poročilu o opravljenem delu.

Do izplačila sredstev je upravičen lastnik-izvajalec, ki izvede obnovo kozolca v skladu sklenjenim pogodbenim dogovorom o izvedenih oz. opravljenih aktivnostih.

Občina letos drugič objavlja takšen namenski javni poziv. Prvič ga je razpisala že leta 2019. Takratni odziv je bil relativno slab, ker so kmetje oz. lastniki kozolcev lahko uveljavljali le (materialne) stroške kupljenega materiala, niso pa mogli uveljavljati ovrednotene vrednosti svojega materiala (lesa) in vrednosti lastnega dela. Letos bo to mogoče. Letos javni poziv nekoliko razširja tudi nabor (so)financiranja obnovitvenih del in obsega tudi menjavo strehe.

Seveda pa se bodo s pogodbo tudi zavezali, da bodo v prihodnje objekt uporabljali izključno za kmetijsko in turistično rabo.  To pomeni, da obnovljeni kozolci ne bodo več smeli biti v funkciji oglaševanja.

Občina se je za novo obliko javnega poziva odločila zaradi skrbi za ohranjanje in oživljanje značilne podobe škofjeloške kulturne krajne, ki je del naše lokalne identitete in po kateri smo prepoznavni v nacionalnem in mednarodnem kontekstu/okvirju.

Celotno besedilo javnega poziva si lahko ogledate na spletni strani Občine Škofja Loka oziroma na tej povezavi.


Prirejeno po: www.skofjaloka.si

Comments are closed.