Zbor krajanov na temo izgradnje komunalne infrastrukture

Spoštovane Godešanke in Godešani!

Jeseni 2013 so se po Godešiču pričela gradbena dela za izgradnjo kanalizacije in zamenjavo vodovoda. Gradbena dela potekajo v skladu z načrtom, ki je bil predstavljen v javni razpravi leta 2008 in ga je kasneje sprejel Občinski svet Občine Škofja Loka. Na osnovi načrta je Občina naročila izdelavo projektne dokumentacije in z izvajalci podpisala pogodbe za izvedbo.

Gradbena dela se v tem času izvajajo na primarnem in sekundarnem kanalizacijskem vodu.
Primarni vod je »glavna žila« kanalizacije, ki se zaključi v novi čistilni napravi v Retečah. Sekundarni vod je »drugi nivo« kanalizacije, na katerega se bodo priklapljali posamezni hišni priključki. Gradnja primarnega voda bo v veliki večini financira iz evropskih sredstev, za sofinanciranje izgradnje sekundarnih voda pa je Občina prijavljena na evropske in državne razpise, ki še niso zaključeni. Sredstva za izgradnjo primarnega in sekundarnega voda bodo prispevali tudi uporabniki – gre za t.i. komunalni prispevek. Njegova višina še ni znana, in sicer predvsem zaradi tega, ker še niso znani rezultati razpisov.

Za izgradnjo hišnih priključkov (t.i. terciarnih vodov) od sekundarnega voda do objektov so uporabniki načeloma odgovorni sami*,ki tudi v celoti financirajo njihovo izgradnjo. (*KS in Odbor bo zagotovil enoznačne usmeritve s strani Komunale Škofja Loka, kot koncesionarju Občine Škofja Loka, za komunalne storitve), Po veljavni zakonodaji bo priključitev na kanalizacijo obvezna najkasneje do konca leta 2017 in uporabniki NE bodo imeli možnosti uporabe individualnih čistilnih naprav oz. obstoječih »greznic«.

Struktura cene posameznega hišnega priključka za kanalizacijo bo naslednja:

 1. komunalni prispevek, ki ga bo določila Občina Škofja Loka;
 2. eventualni dodatni stroški, ki bodo posledica potrebnih dodatnih dokumentov in del, ki niso bili zajeti v sprejetem načrtu primarnega in sekundarnih vodov
 3. stroški za individualni hišni priključek na sekundarni vod:

 • SKUPAJ ZA PLAČILO: seštevek 1 + 2 + 3 v EUR

 

Zaradi obsežnost izgradnje kanalizacije je bil v začetku leta 2014 pri svetu KS Godešič oblikovan Odbor za izgradnjo kanalizacije in vodovoda, katerega glavni namen je, da celovito pristopi k izgradnji omrežja hišnih priključkov in uskladitve s primarnim in sekundarnimi vodi. Po prejemu delne projektne dokumentacije je bilo ugotovljeno, da so posameznih deli vasi ZELO SLABO »pokriti« s sekundarnimi vodi (izstopajo celotni del Matajevcev, hiše na SZ delu vasi proti Trati in posamezne hiše po celotni vasi), kar pomeni, da projektno navedena dela nista obdelana. Pristojne osebe na Občini so bile takoj obveščene in podani so bili predlogi, ki so v fazi dogovorov in iskanju možnih rešitev.

 

Pri temeljitem pregledu pridobljene dokumentacije smo predstavniki KS in Odbora ugotovili, da je bil v fazi projektiranja sekundarnega voda način priključitve posameznih objektov vključen na zelo splošni ravni, brez konkretnih podatkov, kje imajo posamezne hiše locirane greznice oz. fekalne izpuste. To se nam ne zdi razumno, saj bi morali že v času izgradnje sekundarnega kanalizacijskega voda imeti idejni načrt priključkov in na sekundarnih vodih pripraviti ustrezna mesta za priklope. Na drugi strani imajo posamezne hiše do sekundarnega voda zelo velike razdalje in priključki bodo morali potekati tudi preko »sosedovih« zemljišč.

Ponovimo še enkrat, da so (bodo) za priklop na kanalizacijo odgovorni uporabniki. Uporabniki, torej vaščani sami se moramo sami s sosedi dogovoriti za možnost izgradnje priključka tudi preko njihovega zemljišča. Predstavniki KS in Odbora smo izoblikovali stališča, da vsak hišni priključek pripeljemo, da sekundarnega voda po najkrajši poti, z najnižjimi stroški in v največji meri izven urejenih dvorišč ipd. kar preprosto pomeni »najcenejši priklop«.

Ker je gradnja sekundarnega voda že v teku menimo, da sedaj še čas, da se vaščani skupno dogovorimo, kako bomo pristopili k poteku in izgradnji kanalizacijskih priključkov, zaradi tega je Odbor predlagal Svetu KS, da skliče ZBOR KRAJANOV, na katerem nam bodo predstavniki Občine dali odgovore na vprašanje, pojasnili zatečeno situacijo in predvideno končno situacijo.

Spoštovani krajani, predlagamo Vam, da si do zbora krajanov ogledate načrt primarnih in sekundarnih vodov, ki je na vpogled v prostorih KS Godešič in na godeški spletni strani.

 

Prisrčen pozdrav in nasvidenje na zboru krajanov!

 

Predsednik Odbora za kanalizacijo in vodovod
Simon Krajšek


Spoštovane Godešanke in Godešani

Svet Krajevne skupnosti Godešič sklicuje Zbor krajanov,

ki bo v sredo, 23. aprila 2014 ob 20. uri v prostorih KS GODEŠIČ

 

z naslednjim dnevnim redom:

 1. Predstavitev gradnje kanalizacije in vodovoda (župan g. Miha Ješe z ekipo sodelavcev)
 2. Pogled na odvijanje projekta s strani sveta KS in  Odbora za kanalizacijo in vodovod Godešič (Matjaž Krajnik in Simon Krajšek, predsednik odbora)
 3. Razprava na predstavitve
 4. Vprašanja krajanov in odgovori pristojnih
 5. Oblikovanje sklepov in priporočil zbora krajanov

Matjaž Krajnik
Predsednik KS Godešič

Vabljeni:

 • župan Občine Škofja Loka, mag. Miha Ješe
 • Vodja oddelka za  gospodarske javne službe občine Šk.Loka
 • Vodja projekta primarni vod s strani občine
 • Vodja projekta sekundarni vodi s strani občine
 • Odg. projektant primarne kanalizacije
 • Odg. projektant sekundarne kanalizacije
 • Predstavniki izvajalcev
 • Predstavnik bodočega upravitelja kanalizacije in vodovoda

Vabilo na zbor krajanov 23.4.2014
Pogoji za priključitev na javno kanalizacijo

Comments are closed.